بهمن ۰۲, ۱۳۹۷

معرفی کتابهای خوب روانشناسی برای همه (۱)

معرفی کتابهای خوب روانشناسی برای همه (۱)

معرفی کتابهای خوب روانشناسی برای همه (۱)

” کتاب روانشناسی عزت نفس “

از این پس قصد داریم هرماه یک الی دو کتاب خوب در حیطه روانشناسی به شما معرفی کنیم ، کتابهایی که پایه و اساس علمی دارند و مطالعه آنها به بهبود فردی و رشد شخصیتی ما کمک خواهد نمود. اما قبل از اشاره به اولین کتاب در این سایت میخواهم با شما بگویم که کتاب روانشناسی چه کتابیست.

اگر به کتابفروشیهای کشورمان سر بزنید و بگویید کتاب روانشناسی میخواهم احتمالا از شما سوال میکنند روانشناسی تخصصی یا بازاری ( عمومی ) ؟ که البته منظور از کلمه عمومی کتابهای رایج و کمک دهنده روانشناسی است. اما بخش دیگری از این کتابها حول محور موضوع موفقیت و انگیزش و… است من میخواهم اینجا به شما بگویم که هرکتابی را به اسم کتاب روانشناسی نمیتوانیم بنامیم. کتابهای تخصصی که خب جای خودش را دارد و مخاطبان آن افراد تحصیلکرده حوزه روانشناسی و یا اقشار خاصی هستند که مطالعات تخصصی دارند کتابهای روانشناسی ای که حول محور موضوع کمک یاری یا Self Help  در بازار موجود است کتابهایی است که به برخی از آنها میتوان اتکا نمود و پایه های علمی دارند. بد نیست در اینجا به صحبتهایی از دکتر محمدرضا سرگلزایی روانپزشک و استاد دانشگاه هم اشاره ایی کنیم.

 

 روان شناسی و شبه روان شناسی

ﻫﺮ روز ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ روانﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﺮدم ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ، ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ذﻫﻨﻴﺖ ﻫﺎ، ﺑﺎورﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺎ، ﭼﻪﻗﺪر در اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻳﺎ ﺑﺮﻋﻜﺲ در اﻧﺪوه و ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﻣﺎ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ در ﻣﻮرد ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ «اﻓﻜﺎرنابه جا» و «ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺰاﺣﻢ» را در ﺧﻮدﺷﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ و آن ﻫﺎ را رﻓﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻣﺮوزه ﺗﻴﺮاژ ﻛﺘﺎبﻫﺎی روانﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﻼت روانﺷﻨﺎﺳﻲ، زﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع روانﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﻛﻪ در ﻛﻼسﻫﺎی  روانﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ روانﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺸﺎوره ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، اﺻﻼً ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ده ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ روانﺷﻨﺎﺳﻲ، روز  ﺑﻪ روز ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد. اﻛﻨﻮن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روانﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وری را از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﻤﻪی اﻳﻦ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪﺟﺎی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ «روانﺷﻨﺎﺳﻲ»، ﺑﻪ «ﺷﺒﻪ روانﺷﻨﺎﺳﻲ» ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ، ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻬﺮه ای از ﻣﺮاﺟﻌﻪی ﺧﻮد ﻧﻤﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد را اﺳﻴﺮ ﺧﻴﺎلﺑﺎﻓﻲﻫﺎ و ذﻫﻨﻴﺖﻫﺎی دﻳﮕﺮان ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ «ﺷﺒﻪروانﺷﻨﺎﺳﻲ» ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺮفﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﺷﺒﻴﻪ ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎرﻫﺎی روان شناﺳﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف روان ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻫﻴﭻ رﻳﺸﻪی ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺪارد!  روانﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻳﻚ ﻋﻠﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺳﺖ، ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﭼﻮن ﺷﻴﻤﻲ، زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ، زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و… ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪی ﺗﺠﺮﺑﻪ و آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار دارد.

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎزار «ﺷﺒﻪ روانﺷﻨﺎﺳﻲ» ﺑﺴﻴﺎر داغ اﺳﺖ. اﻓﺮاد زﻳﺎدی ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد را در ﻟﻔﺎﻓﻪی اﺻﻄﻼﺣﺎت روانﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻲﭘﻴﭽﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻲﻓﺮوﺷﻨﺪ. ﻫﻴﭻ اﺷﻜﺎﻟﻲ ﻧﺪارد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻫﻢ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﺷﻜﺎل ﻛﺎر اﻳﻦﺟﺎﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺎن ﻛﺎﻻی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم «روانﺷﻨﺎﺳﻲ» ﻣﻲﻓﺮوﺷﻨﺪ و در اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا، روانﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻣﻲﺷﻮد!

ﻣﺎﺟﺮا اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دراﺳﺎس، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ، ﭼﻪ زﺷﺖ، ﭼﻪ زﻳﺒﺎ، ﭼﻪ ﻣﻔﻴﺪ و ﭼﻪ ﻣﻀﺮ، رﺑﻄﻲ ﺑﻪ «داﻧﺶ ﺗﺠﺮﺑﻲ روانﺷﻨﺎﺳﻲ» ﻧﺪارﻧﺪ و ﺟﺪاﻛﺮدن آنﭼﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ روانﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ، از آنﭼﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ روانﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻴﺴﺖ، ﻳﻜﻲ از وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻄﻴﺮ روانﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞﻛﺮده و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺧﻼق ﻋﻠﻤﻲ است.

 

بیشتر بخوانید...  اصرار نداشته باشیم که همیشه حال ما خوب باشد

این صحبتهای ارزشمند دکتر سرگلزایی هستند و شاید خلا بزرگ توجه به کتابهای علمی روانشناسی در بازار کتاب ما را شامل میشود متاسفانه درکتابفروشیها زیاد دیده میشود که کتابهایی با عناوین جذاب و دلپسند که میخواهند ظرف مدت کوتاهی ما را متحول کنند یا تغییرات بنیادین و اساسی در زندگی ما بوجود آورند یا وعده های زیادی با تغییر باورهای ما به ما میدهند و…. که همگی هرگز رنگ و بویی از روانشناسی واقعی و علمی ندارند.

 

بیشتر بخوانید...  ترس از شکست چیست ؟

اما در این قسمت میخواهیم کتاب روانشناسی عزت نفس نوشته دکتر ناتانیل براندن با ترجمه مهدی قراچه داغی را به شما عزیزان معرفی کنیم.

( ناتانیل براندن _ بزرگترین استاد محقق در حوزه عزت نفس )

اگر بخواهم به جرات بگویم همیشه در پاسخ به دوستان و آشنایانی که از من کتاب روانشناسی میخواهند اولین کتابی که معرفی میکنم همین کتاب است.

عزت نفس پایه ایی ترین نیاز روانی ماست سنگ بنا و به نوعی فنداسیون شخصیتی ما عزت نفس ماست که اگر این پایه به خوبی و درستی شکل بگیرد بسیاری از مشکلات و بحرانهای روحی و روانی در ما و سایرافراد جامعه کمرنگ تر و ناپدید خواهد شد.

براندن در مقدمه کتاب میگوید :

” تجربه من نشان میدهد که اغلب اشخاص توانایی خود را در تغییر کردن دستکم میگیرند. واقعیت این است که همه میتوانند تغییر کنند ، همه میتوانند به رشد و بالندگی برسند ، بسیاری به اشتباه براین گمانند که آنچه دیروز وجود داشته لزوما باید فردا هم وجود داشته باشد و متوجه اختیارات و التهابهای موجود نیستند متوجه نیستند چه بسیار کارهایی که انجام دادنش از عهده آنها ساخته نیست ، متوجه نیستند که میتوانند سرنوشت زندگی خود را بدست گیرند و درقبال زندگیشان مسئولیتی عهده دار شوند.

فصل اول این کتاب به اصول اولیه عزت نفس میپردازد در این فصل اشاره میشود که با داشتن عزت نفس زیاد با احتمال بیشتری در برابر مشکلات می ایستیم اما در شرایط کم بودن عزت نفس احتمال اینکه تسلیم شویم یا ازهمه توان خود استفاده نکنیم بیشتر است. اشخاصی که عزت نفس بالایی دارند در برابر مشکلات و سختیهای زندگی مقاومت بیشتری از خود نشان میدهند و هرکس مقاومت و مداومت بیشتری داشته باشد امکان موفقیتش بیشتر است.

فصل دوم به معنای عزت نفس میپردازد : عزت نفس از دومفهوم تشکیل یافته است یکی داشتن احساس اطمینان در برخورد با چالشهای زندگی ودیگری داشتن صلاحیت برای خوشبخت شدن و احترام به خود.

زندگی آگاهانه ، زندگی هدفمند ، مسئولیت پذیری شخصی نسبت به اهدافمان ، عبور از احساس گناه و احساس شرم ، دیدن واقعیتهای زندگی آنگونه که هست و نه آنگونه که ما میخواهیم ، اهمیت ابراز وجود و استقلال شخصی ، تقویت عزت نفس در کودکان ، عزت نفس در محیط کار و سازمانها و در نهایت عزت نفس و رواندرمانی سایر بخشهای این کتاب ارزشمند هستند که با جزییات کامل این مطالب باز شده اند. این کتاب در کشورمان  توسط نشر نخستین با ترجمه مهدی قراچه داغی انتشار یافته است.

 

بیشتر بخوانید...  معرفی کتاب از حال بد به حال خوب

روانشناس

اگر این مطلب برای شما مفید بود آن را بادوستانتان به اشتراک بگذارید

درباره نویسنده

آیتم های مشابه

1 دیدگاه

  1. حامد متین

    هم در مورد مطالب این مقاله و هم در نورد کتاب روانشناسی عزت نفس بنده هم با شما هم عقیده هستم.
    کاش موضوع عزت نفس آنطور که باید در جامعه دیده و درک میشد.

    پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Your email address will not be published. Required fields are marked *